امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

نكته هاي ناب از سيره وانديشه شهداي دانشجو

دانلود