امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

سرِ نخ خيه شب بازي حكومت‌شان را داده‌اند به دست ‌آمريكايي‌ها، تا خودشان وقت‌ عيش حرامسراهايشان بهم نخورد...

اين درد را بايد به كجا برد كه يك غده سرطاني نامشروع اسرائيل در وسط خاك ملت‌هاي اسلامي كه به شاهي ( ريالي) ارزش ندارد، قرار گرفته، توي سر مسلمان‌ها هم مي‌كوبد خاك لبنان را هم مي‌گيرد و آن وقت حاكمان مملكت‌هاي عربي اسلامي البته نامردهايشان را مي‌گويم كه اكثرشان هستند سرِ نخ خيه شب بازي حكومت‌شان را داده‌اند به دست ‌آمريكايي‌ها، تا خودشان وقت‌ عيش حرامسراهايشان بهم نخورد... واي و صد واي بر مسلمين! اين درد را كجا ببرم!

.آخر اين چه دنيايي است، مشتي قلدر و زورگو و سرمايه‌دار و امپريال وغيره ... سرنوشت ميليون‌ها بنده خدا را دارند با كمال بيرحمي تعيين مي‌كنند و هيچ كس صدايش هم در نمي‌آيد. جنايات بيرحمانه اي كه اين زورگوها دارند در سراسر جهان مرتكب مي‌شوند (فلسطين  افغانستان، السالوادر، آفريقا و....) و هر كس هم بخواهد در مقابل آنها سر بلند كند، بايد بدون استثناء نابود شود. اينهم وضع جمعيت مسلمين ما در جهان!؟‌

مطالب بيشتر در صفحه شهيدhttp://varesereza.ir/person/detail/16-وصيت نامه