امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

.اگر میخواهیدخوار نباشیدوماجرای قوم بنی اسرائیل برایتان تکرار نشوداز اطاعت ولي فقيه غفلت نورزید

شهيدجاويدالاثراسكندرآرمين-دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف:عزیزانم! امام عزیز پیام را رساندند و شهیدان پایش را با خون خود مهر زدند و مفقودین، اسرا و جانبازان این مهر را تایید کردند و ملت اجرای آن را به عهده گرفتند و اجرایش کردند و خوب مجریی بودند . خداوند آنان را برای امام و امام را برای آنان حفظ کند . امام عزیز راه عزت و سعادت را به ما نشان دادند . بدانید اگر میخواهید خوار نباشید و اگر می خواهید ماجرای قوم بنی اسرائیل برایتان تکرار نشود، از اطاعت او غفلت نورزید .http://varesereza.ir/person/detail/340