امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

سه روز روزه به شكرانه قطع رابطه با آمريكا

مهندس وفرمانده  شهيدمحمدابراهيم ايواني-دانشجوي مهندسي عمران دانشگاه فردوسي

 

شهيد ايواني گل سرسبد اعضاي انستيتو بود. در مجموعه ما مراسم سخنراني شهيد كامياب، شهيد هاشمي نژاد و سيد هادي خامنه‌اي برگزار مي‌شد و كتاب هاي شريعتي و مطهري را مي‌فروختيم. قبل از انقلاب، برنامه ديدار با خانواده شهدا را داشتيم. پس از فرمان قطع رابطه ايران با آمريكا، به شكرانه اين نعمت، سه روز روزه گرفتيم. بايد بگويم در همه اين برنامه ها ‌شهيد ايواني نقش به سزايي داشت .

اطلاعات بيشتر.http://varesereza.ir/person/detail/83