امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

آغازسال تحصیلی با یاد شهدای دانشجو

شما ای برادران همرزم و همکلاسی در سنگر دانشگاه و مدرسه و حوزه این را بدانید که باید هدف از درس خواندن و علم اموختنتان را مشخص کنید ببینید اگر برای نمره و مدرک درس می خوانید همین امروز آن را قطع کنید و رها کنید. چرا که این علم هیچ ارزش و مقامی ندارد ولی اگر به خاطر نصرت اسلام و احیای تفکرات اسلامی درس می خوانید بخوانید و خوب هم بخوانید و لله بخوانید ...

دانشجوی شهید کاظم نورالهیان مهاجر-اطلا عات بیشتردرhttp://varesereza.ir/person/detail/382