امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

sarakhs kalat Mashhad torbatjam taybad sabzevar fariman bardaskan kashmar khalilabad bajestan mahvelat torbate-heydariye zave bakharz roshtkhar khaf gonabad

شهید هاشم مرگان ازغدی

نام دانشگاه : علوم پزشکی مشهد

رشته تحصیلی : پزشکی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید وحید شادی فر

نام دانشگاه : علوم پزشکی مشهد

رشته تحصیلی : پزشکی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید سید یحیی نجفیان رضوی

نام دانشگاه : علوم پزشکی مشهد

رشته تحصیلی : پزشکی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید احمد آتش دست

نام دانشگاه : علوم پزشکی اصفهان

رشته تحصیلی : پزشکی

محل زندگی : ایرانشهر-مشهد

محل شهادت :

شهید سیدحسن حسینی

نام دانشگاه : علوم پزشکی تهران

رشته تحصیلی : پزشکی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید حمید نیک اندیش

نام دانشگاه : علوم پزشکی مشهد

رشته تحصیلی : رادیولوژی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید حمید رخشانی

نام دانشگاه : علوم پزشکی مشهد

رشته تحصیلی : پزشکی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید احمد جور

نام دانشگاه : علوم پزشکی مشهد

رشته تحصیلی : پرستاری

محل زندگی : تربت حیدریه

محل شهادت :

شهید حامد رفیعی

نام دانشگاه : علوم پزشکی اصفهان

رشته تحصیلی : بهداشت

محل زندگی : چناران

محل شهادت :

شهید حسین تقوایی گنج علی

نام دانشگاه : علوم پزشکی مشهد

رشته تحصیلی : پرستاری

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید علی جعفری

نام دانشگاه : علوم پزشکی مشهد

رشته تحصیلی : تكنسين اتاق عمل

محل زندگی : نیشابور

محل شهادت :

شهید محمدعلی خیامی

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

رشته تحصیلی : پرستاری

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :