امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

sarakhs kalat Mashhad torbatjam taybad sabzevar fariman bardaskan kashmar khalilabad bajestan mahvelat torbate-heydariye zave bakharz roshtkhar khaf gonabad

شهید محمدرضا زنگنه اسد آبادی

نام دانشگاه : مركز تربيت معلم شهيد مفتح فردوس

رشته تحصیلی : تربیت معلم

محل زندگی : خواف

محل شهادت :

شهید عبدالرسول مروج تربتي

نام دانشگاه : دانشگاه تهران

رشته تحصیلی : تاريخ

محل زندگی : تربت حیدریه

محل شهادت :

شهید حسين خدير

نام دانشگاه : شهيد باهنر كرمان

رشته تحصیلی : زيست شناسي

محل زندگی : تربت حیدریه

محل شهادت :

شهید مجتبي علي نژاد(صالح آبادي)

نام دانشگاه : انستيتوتكنولو‍ژي تهران

رشته تحصیلی : تاسيسات حرارتي

محل زندگی : جوین

محل شهادت :

شهید محمد نيرآبادي

نام دانشگاه : مركز تربيت هعلم شهيد بهشتي مشهد

رشته تحصیلی : تربيت معلم

محل زندگی : نیشابور

محل شهادت :

شهید فرخ رضا فقيهي فر

نام دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

رشته تحصیلی : مهندسی برق قدرت

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید سید حمید احمدنژاد

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : شیمی

محل زندگی : بجستان

محل شهادت :