امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

sarakhs kalat Mashhad torbatjam taybad sabzevar fariman bardaskan kashmar khalilabad bajestan mahvelat torbate-heydariye zave bakharz roshtkhar khaf gonabad

شهید حمزه عبدی دهسرخ

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : فلسفه

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید حمید قهرمانلو

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : عمران

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید حمیدرضا دادستان

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : علوم تربیتی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید سید حمیدرضا فراش باشی آستانه

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : مکانیک

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید سید عباس غفاریان شکری

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : زبان انگلیسی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید سید محمد جواد سرابی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : زیست شناسی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید سید محمد طباطبایی شهر آباد

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید سید محمد عرفانیان شریف رابع نوغانی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : مهندسی برق

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید سید محمود حیدری مقدم

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : علوم تربیتی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید سید مرتضی ظریفیان پروین حسینی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : دامپروری

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید صفر روحی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی-امورزراعی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید علی اسفندیاری

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : الهیات

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :