امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

sarakhs kalat Mashhad torbatjam taybad sabzevar fariman bardaskan kashmar khalilabad bajestan mahvelat torbate-heydariye zave bakharz roshtkhar khaf gonabad

شهید علیرضا نجفی سمنانی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : مکانیک

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید کوروس رحیمی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : مهندسی نقشه برداری

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید کوروش نیازی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : کتابداری

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید مجتبی عطایی حسین زاده خراسانی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : ادبیات عرب

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید مجید ذواشکیانی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : شیمی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید محسن فرشچی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : زراعت

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید محمد رسول حسین زاده

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : فیزیک

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید سید محمدعلی میر رضایی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : ادبیات فارسی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید محمد قاسمیان شیروان

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : فیزیک

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید محمد هادی عابدیان خراسانی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : روانشناسی+حوزوی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید محمدحسین زینت بخش

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : عمران

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید محمدحسین مرادیان املشی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : دبیری زبان انگلیسی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :