امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

sarakhs kalat Mashhad torbatjam taybad sabzevar fariman bardaskan kashmar khalilabad bajestan mahvelat torbate-heydariye zave bakharz roshtkhar khaf gonabad

شهید نقی صنایع پرگار

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : زمین شناسی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید حسین اصغر قانع گلیان

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : تاریخ

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید عبدالله سوداگران

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : آمار

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید محمد مقصود لوراد

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : صنایع غذایی

محل زندگی : گرگان

محل شهادت :

شهید محمد موحدتاتار

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی(علوم دامی)

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید علیرضا رحمانی باشی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : شیمی

محل زندگی : مشهد

محل شهادت :

شهید ناصر صفری یزدی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد-کانزاس آمریکا

رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک

محل زندگی :

محل شهادت :

شهید سیدمحمد هاشمی ثالثی

نام دانشگاه : فردوسی مشهد

رشته تحصیلی : زیست شناسی

محل زندگی :

محل شهادت :

شهید علی کارگری

نام دانشگاه : دانشگاه منتظری

رشته تحصیلی : عمران

محل زندگی : سبزوار

محل شهادت :

شهید محمدحسین مظهری

نام دانشگاه : دانشگاه منتظری

رشته تحصیلی : مکانیک

محل زندگی : سبزوار

محل شهادت :

شهید رحیم سلطانیان

نام دانشگاه : آموزشکده فنی شهیدمنتظری

رشته تحصیلی : صنایع اتوموبیل

محل زندگی : قوچان

محل شهادت :

شهید محسن مشایخان

نام دانشگاه : دانشكده فني شهيدمحمد منتظری

رشته تحصیلی : برق

محل زندگی : نیشابور

محل شهادت :