امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

شهید حمید سماعی یکتا
شهید حمید سماعی یکتا
 • نام دانشگاه : دانشگاه اصفهان

 • سال ورود :

 • نام پدر : محمد حسن

 • رشته تحصیلی : عمران

 • مقطع : كارشناسي

 • محل زندگی : مشهد

 • تاریخ تولد : 42/1/14

 • محل شهادت : جزيره مجنون

 • تاریخ شهادت : 62/12/21

 • عملیات: خیبر

 • محل دفن : حرم مطهر رضوي

 • وضعیت تأهل : شهید حمید

زندگی نامه
شهید حمید سماعی یکتا در14فروردین ماه سال 1342درشهرآبادان چشم به جهان گشود.اوازابتداکودکی زرنگ وباهوش بود ودوران ابتدایی ومتوسطه را بابهترین نمرات واکثرٍاًبااخذدرجه شاگرداولی کلاس به پایان رسانید درتمام دوران تحصیلی اش مربیان ومعلمانش ازاورضایت کامل داشتند،درخانه ودرمیان افرادخانواده بسیارعزیزوقابل احترام بود.شهیدسماعی ازجهات دینی ومذهبی قبل ازرسیدن به سن تکلیف به رعایت بیشترنکات می پرداخت .وی ازنظرموضع گیری دربرابر گروهک ها ،باافرادضدانقلابی بسیاربحث می کرد ودرگرفتن خانه ی تیمی،سپاه وبسیج همکاری داشت وچندین بارموردتعقیب منافقین واقع شده بود.شهیدسماعی قبل ازدریافت دیپلم متوسطه علاقه شدیدی به رفتن به جبهه داشت وعاقبت همراه بادوستانش برای مشورت ازعلماء(آقای شیخ ابولحسن شیرازی)رفتندایشان فرمودندتکلیف الهی شماست که به درس خودادامه دهید شمابایدازشاهدان پیروزی دراین زمان باشید نه ازشهیدان.این سخن اورادوباره به تحصیل وادارنمود پس ازاخذدیپلم متوسطه بی درنگ به سوی جبهه های نبرد حق اعزام شد.دیری نگذشت که به سبب لیاقت وکاردانی ومدیریت وخلوص درمدت کوتاهی به مسئولیت پرسنلی سپاه مشهدمنصوب شدوتاآنجا که توانست درپیشبرداهداف این نهادنوبنیاد تلاش نمود.شهید بعدازمدتی نیزمسئول آموزش تاکتیک های نظامی دوپایگاه شهیدابوعماروشهیدامینی بود.شهیدسماعی درمنطقه شوش دانیال باکافران بعثی به ستیزپرداخت،ودرحمله ی شرکت نموده مورداصابت ترکشی واقع می شوداما ترکش،زخمی سطحی براوواردمی سازدواوراازنبردخستگی ناپذیرش بازنمی دارد.پس ازاعزام ازجبهه وجودخویش رادرسپاه پاسداران انقلاب اسلامی مثمرثمرمی یابدوبه همین دلیل واردسپاه می شود.ازویژگی های بارز این شهیدجاذبه ودافعه ایشان بودکه به حق شیعه علی بودن رابه مامی آموخت به آنانی که دربرابرانقلاب می ایستادندهیچ روی خوش نشان نمی داد حتی اگرازنزدیکترین دوستانش می بودند؛شهید بی شک الگویی ازیک جوان درحکومت اسلامی بود.چندسالی درسپاه پاسداران به خدمت برای این انقلاب مشغول بودتااینکه ضرورت زمانی راتشخیص دادکه بایددرکنکورشرکت نمایدوازآنجاکه همیشه بامعدل بالا قبول می شددراین رقابت دانشگاهی هم قبول شدوبه دانشگاه اصفهان راه پیدانمودودرآنجابه تحصیل دررشته مهندسی فنی راه وساختمان (عمران)پرداخت.دراسفند 62همزمان بافرمان امام خمینی (ره)که شرکت درجبهه هاواجب کفایی است ایشان برای چندمین بارعازم جبهه هاگردید ودانشگاه رابه مقصددانشگاه الهی ترک کرد.شهید سماعی یکتا درکلیه راهپیمایی های قبل ازپیروزی انقلاب شرکت می نمودودرنبردهای مردم بانظام ضدمردمی شاه موردضربه باضربه قنداق تفنگ واقع شدوبه سختی صدمه دیده بود.اوابتدابانشراعلامیه وشعارنویسی برروی دیوارهاو...به پیشبرداهداف انقلاب کمک می کرد.خط زیبای اوهنوزبردرودیوارهای شهرباقی است،شهیدعلاوه برهنردرخطاطی؛حافظ 11سوره ازقرآن بودوعلاقه ی شدیدی به قرآن داشت.فعالیتهای شهیدحمیدسماعی عملاًبسیارزیادبوده ولی چون دررابطه باکارش ،درسپاه بوده وبه خاطرحفظ اسرارشغلی هیچگاه صحبتی ازآن نمی نمود.درصبحگاه 6 اسفندماه 62درآغازعملیات غرورآفرین وپیروزمندخیبر،درست درنقطه دیگری ازمنطقه عملیاتی پدرشهیدحمیدسماعی یکتاودرتاریخ بیستم اسفندماه یعنی 15روزپس ازشهادت پدر،اونیزدرمنطقه عملیاتی خیبرواقع درجزایرمجنون(هورالعظیم)به لقاءا..پیوستند.

کاربر گرامی در صورتی که از شهید مورد نظر اطلاعاتی در دست دارید، جهت تکمیل اطلاعات این شهید لطفا از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید