امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

شهید حسن ساده
شهید حسن ساده
 • نام دانشگاه : دانشگاه پلی تکنیک تهران

 • سال ورود :

 • نام پدر : محمود

 • رشته تحصیلی : معدن

 • مقطع : کارشناسی-سال چهارم

 • محل زندگی : سبزوار

 • تاریخ تولد : 38/6/11

 • محل شهادت : شلمچه

 • تاریخ شهادت : 61/4/23

 • عملیات: شلمچه

 • محل دفن : بهشت شهدا ی سبزوار

 • وضعیت تأهل : زندگینامه

زندگی نامه
زندگینامه شهید شهیدحسن ساده درسال 1388 درشوروهیجان آخرین روزهای ماه پیروزی خون برشمشیروروزشهادت پیامبرگرامی اسلام وشهادت سبط اکبرش امام حسن مجتبی (ع)درسبزواردرخانواده متدین ومذهبی وپای بند به اسلام فقاهتی چشم به دنیا گشود .دوران کودکی رادردامن مادری متقی وپرهیزگارازسلاله سادات اهل بیت تربیتی نیکویافت وقران رادرمکتب سنتی محل فراگرفت ودوران ابتدایی ودبیرستان راباموفقیت تحسین برانگیزمعلمان وهم کلاسانش طی نمود. سجایای اخلاقی وآداب انسانی چنان سیمای ملکوتی به اوبخشیده بودکه محبوب همه دوستان گردیده بودودراولین کنکورکه شرکت نمود، بانمره بسیارعالی دردانشکده پلی تکنیک رشته راه وساختمان قبول ودرسال 1355 برای ادامه تحصیل به تهران عزیمت کردوباشروع شدن اعتصابات دانشگاهی فعالانه وپورشوردرجمیع امورانقلاب شرکت داشت وروابط بین تهران وشهرستانهابرای پخش اعلامیه ورساندن پیام انقلاب وامام به حرکت دراوردن مردم رادردورترین نقاط بود.وی باتمام توان درکمک به مستمندان عشق میورزیدوزلزله خانمان سوزطبس اورابدان دیارکشاندودرگروه امدادامام مشغول انجام وظیفه گردید.آنچه توان وقدرت داشت همه رابرای خداصرف خدمت به مردم مینمود.اخلاص توام باایمان چنان اوراساخته بودکه ازهرگونه تظاهروخودنمائی بدوربودوازاعمالش دیگران بسختی مطلع میشدند-درشب پیروزی انقلاب درکمک برادران همافره مسلحانه شرکت داشت ودرتسخیر پادگانها و شکستن قدرت کاذب وشیطانی رژیم منفورپهلوی دوش به دوش همرزمان وهم کلاسانش فعالانه شرکت داشت پس از پیروزی انقلاب درکمیته های تهران انجام وظیفه ودردستگیری سران ووابستگان رژیم منفورطاغوتی وتحویل آنان بدست عدالت اسلامی وسایرامورانقلاب سهم بسزائی داشت.پس ازآنکه بلطف خداوندمتعادل انقلاب برمشکلات پیروزآمدایام فراغت رابفراگرفتن علوم دینی دردانشکده قران وعترت پرداخت وضمن آن تدریس درمدارس جنوب نیزفعالیت داشت ودرمیان ساکنین محروم حلبی آبادبه علت ایثارهای خالصانه ش محبوبیت خاصی داشت.ازاول شروع جنگ تحمیلی تمام فکروذکرش جبهه وجنگ علیه دشمن کافربوددرهمین ایام بادختری ازخانواده ای اصیل که همدوشش درپیشبردباانقلاب همکاری داشت ازدواج نمودپس ازشهادت شهدای هویزه که اغلب ازهمرزمان ودوستانش بودندبه اتفاق همسرمتقی وپرهیزکاروفداکارش به جبهه جنوب رفت ودرشهرعاشقان شهادت سوسنگردبه مقابله باکفرپرداخت وهمسرشجاعش نیزدربیمارستانهای جبهه مشغول مداواوامدادمجروحین گردید.دریکی از جمعه هاکه به اتفاق سایررزمندگان ازسوسنگردعازم اهوازبرای ادای نمازجمعه بودندبعلت واژگون شدن ماشین بشدت مجروح گردیدودربیمارستان اهوازبستری ویک کلیه اش راتقدیم به اسلام ونثارانقلاب نمودپس ازمرخصی ازبیمارستان دوباره باحال نقاهت به جبهه شتافت ودرحمله 31اردیبهشت ماه سال60دربلندیهای الله اکبرازناحیه پابشدت مجروح که تامرزشهادت پیش رفت وبقول خودش تجدیدگردیدهنوزلایق شهادت نبود.حدودیکسال دربیمارستان بانک ملی واصفهان بستری بودوپس از مرخصی ازبیمارستان برای گذراندن دوره نقاهت به سبزوارآمدودرانجادرمحضراساتیدمحترم به فراگرفتن علوم دینی باهمان حال نقاهت پرداخت اماهیچگاه وهیچ امری اورا ازجبهه نمی توانست غافل کند .مجددا درحالیکه ازناحیه پای راست معلول بود به جبهه بستان وسوسنگرد رفت وسرپرستی امرتبلیغ وارشاد را به عهده گرفت تا درفتح خرمشهربرای بارسوم ازناحیه دست وپا مورد اصابت نارنجک قرارگرفت ودربیمارستان فیروزآبادبستری ودرماه رمضان پس ازمرخصی ازبیمارستان به سبزوارامد.قابل تذکراست درموقعیکه دوران نقاهت مجروح بودن ازناحیه پا را میگذارند خداوندب ه اودختری عطافرمودکه شهید درنامه که به دخترش مینویسد اوراخیرکثیرمیخواند .باتمام احوالات هیچ قدرتی حتی مهرفرزندوعلاقه های دیگرزندگی اوراازهدف مقدسش که همان مبارزه باکفربود بازنداشت وموقعیکه به وسیله همرزمان تهرانش آگاهی پیدانمودکه باید شبهای احیارا درسنگرهاشب زنده داری نماید درهفدهم ماه مبارک رمضان آخرین هجرتش ازسبزواربسوی جبهه هاصورت گرفت وبیاد دارم که همسرشجاع بی نظیرش که بقول خودش "این زنهالیاقت همسربودن شهیدرادارند"بافرزندشیرینش برا ی بدرقه جلوماشین بودندباسایربستگان چشمان نافذ شهیدکه ازشوق لقاالله قدرت نگاه را ازهربیننده سلب مینمودوسیمای ملکوتیش که آثارشهادت چون نورخورشید ازآن هویدابود بخاطراینکه نکند محبت زن وفرزنداورا ازهدف مقدسش بازدارداصلابصورت دخترزیبایش نگاه نمیکردپس ازحرکت به تهران وبلافاصله حرکت به جبهه وشرکت درحمله رمضان دراولین ساعات حمله که روزبیست دوم ماه مبارک رمضان مصادف باشب سوم شهادت مولایش امیرمومنان وشب قدردرداخل معرکه جهادکه با بازوان پرتوانش حمله به دشمن را آغازنموده بودو زبانش به بانک الله اکبربلند چون درصف مقدم جبهه ودرچندمتری دشمن قرارداشت بااصابت گلوله کایبر50دشمن کافرکه خدابه عذاب دوزخ هرچه معذب ترش گرداندبه آرزویش رسیده وبدون تردید مثل سایرشهداسرش دردامن مولایش حضرت مهدی عجل ا...تعالی فرجه وچشمش برخسارسالارشهیدان حسین علیه السلام بوده ودریکی ازبهترین روزهای عبادی ومذهبی سال به لقا الله پیوست.

کاربر گرامی در صورتی که از شهید مورد نظر اطلاعاتی در دست دارید، جهت تکمیل اطلاعات این شهید لطفا از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید